דוחות כספיים חברה מנהלת

2022דו”ח רבעון ראשון
2021דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2020דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2019דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2018דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2017דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2016דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2015 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2014 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2013 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2012דו”ח רבעון ראשון מסלול כללי

 

דו”ח רבעון ראשון מסלול ללא מניות

דו”ח רבעון ראשון

דו”ח רבעון שני מסלול כללי

 

דו”ח רבעון שני מסלול ללא מניות

דו”ח רבעון שני

דו”ח רבעון שלישי מסלול כללי

 

דו”ח רבעון שני מסלול ללא מניות

דו”ח רבעון שלישי

דו”ח שנתי חברה מנהלת
2011   דו”ח שנתי חברה מנהלת
2010   דו”ח שנתי חברה מנהלת