ארכיון פוסטים מאת: tadam

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/קופות המנוהלות ע”י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצרוף צילום תעודת זהות בהתאם להנחיות המפורטות על גבי טופס הבקשה.

החברה תפסיק להעביר פרטים לממשק האינטרנטי, בתום שבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר.

טופס בקשה להסרה מהממשק נמצא באתר החברה בכתובת  –         www.kav-habriut.co.il

פניות או תלונות בנושא הממשק האינטרנטי ניתן לפנות למחלקת קופות גמל, מוקד המידע ובירורים:

  • בכתובת:  ת.ד 52115 תל אביב 6152101
  • בדואר אלקטרוני: moked@kavb.org.il
  • בפקס שמספרו: 072-2790090

ממשק אינטרנטי מרכזי

אגף שוק ההון במשרד האוצר, מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר יאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/קרנות השתלמות/פנסיה/ביטוח מנהלם וכו`).

כספים ללא דורש

הקופה תפנה מעת לעת למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות עמיתים ולצורך איתור מוטבים בחשבונות אלה, בדרך, בתנאים ובמועדים שעליהם יורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.