כספים ללא דורש

הקופה תפנה מעת לעת למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות עמיתים ולצורך איתור מוטבים בחשבונות אלה, בדרך, בתנאים ובמועדים שעליהם יורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.