הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/קופות המנוהלות ע”י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצרוף צילום תעודת זהות בהתאם להנחיות המפורטות על גבי טופס הבקשה.

החברה תפסיק להעביר פרטים לממשק האינטרנטי, בתום שבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר.

טופס בקשה להסרה מהממשק נמצא באתר החברה בכתובת  –         www.kav-habriut.co.il

פניות או תלונות בנושא הממשק האינטרנטי ניתן לפנות למחלקת קופות גמל, מוקד המידע ובירורים:

  • בכתובת:  ת.ד 52115 תל אביב 6152101
  • בדואר אלקטרוני: moked@kavb.org.il
  • בפקס שמספרו: 072-2790090