ייפוי כוח לבעל רישיון

ביום 12.12.2012 פרסם הממונה על אגף שוק ההון, חוזר סוכנים ויועצים בנושא “ייפוי כוח לבעל רישיון” (חוזר 2012-10-3, עודכן ע”י חוזר 2013-10-3 מיום 22.8.13) ובו קבע מבנה אחיד לטופסי ייפויי כוח אשר באמצעותם, יוכל לקוח ליפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך.

טופסי יפויי כוח

נספח א-  הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע – באמצעות המסלקה הפנסיוניות בלבד.

נספח ב1- הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות

נספח ב2- הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות

מתי יש להעביר את כל אחד מטפסי ייפוי כח?

מועד העברת ייפוי כח סיבת העברת ייפוי כח
1 פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים לראשונההנספח יועבר אך ורק באמצעות המסלקה הפנסיונית לשם בקשת מידע שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח
2 פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים לראשונה לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר עם מוצרים פנסיוניים שברשות לקוח
3 פניית בעל רישיון לגוף מוסדי לראשונה לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר למוצר פנסיוני מסוים שברשות לקוח

 

לנוהל החברה בנושא טיפול בייפוי כוח של בעל רישיון