מידע לעמית

קופת הגמל “קו הבריאות ” , הינה קופת גמל לתגמולים, לפיצויים ולחיסכון , לאחים ואחיות עובדי בתי חולים , ו/או מרפאות ו/או קהילה ו/או סטודנטים לסיעוד.

הקופה מנוהלת על ידי “קו הבריאות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ“

הקופה והחברה נוסדו בשנת 1994, ע”י חטיבת האחיות והאחים בבתי החולים בהסתדרות האחים והאחיות. הן פועלות ללא כוונת רווח, ודמי ניהול מחויבים רק לפי ההוצאות בפועל.

תפעול חשבונות העמיתים נעשה על ידי לאומי שירותי שוקי הון בע”מ, וניהול השקעות נעשה ע”י מור בית השקעות וניהול תיקים בע”מ.

 

משיכת כספים בסכומים קטנים

בחודש ינואר 2016 פרסם משרד האוצר הנחיות למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרות נמוכות בסכום חד פעמי, ע”פ הקבוע

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל סכומים נמוכים) התשע”ו- 2016 , אשר

מתקיימים בהם התנאים כדלקמן:

  1. לא בוצעו הפקדות לחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ;
  2. לא בוצעו העברות פנימה או החוצה לחשבון או מחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ;
  3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה, ביום הקובע (כפי שיבואר להלן), לא עולה על הסכום הקבוע בסעיף 23 לחוק קופות הגמל (נכון לשנת 2016 מדובר בסך של 8,000 ש”ח. לאחר מכן מבוצע עדכון מדי שנה החל מיום 1.1.2017 ביחס למדד הידוע ביום 1.1.2016 ;
  4. לעניין כספים ממרכיב הפיצויים- התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים (דהיינו נתקבל אישור מעסיק ומבוצעת התחשבנות מס).

אתר העמיתים