מידע למעסיק

הצטרפות לקופת גמל

על מנת להצטרף לקופת גמל יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות  (להורדת הטופס נא לחץ כאן) ולצרף צילום תעודת זהות .

את הטפסים יש להעביר להנהלת קופת הגמל עפ”י הכתובת הרשומה בטופס לעיל (באינטרנט) לאחר החתמת המעסיק .

עובדי משרד הבריאות יחתמו על טופס נשם (להורדה לחץ כאן)

מוקד מעסיקים

טלפון 03-6090305, מייל :    kg@kavb.co.il

העברה לקופת גמל אחת לאחרת

 • העמית יפנה לקופה אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקופה המעבירה).
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י הקופה המעבירה.
 • על ההעברה להתבצע תוך 10 “ימי עסקים” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת הקופה המועברת.

ניכויים לקופת גמל

חשבון במעמד שכיר -הניכויים לטובת הקופה בהתאם להסכמי השכר יבוצעו מתלוש המשכורת של העובדים.
העברת הנתונים והכספים מתבצעת באמצעות ממשק מעסיקים.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

 • בהתאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע”ד-2014, על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקופת הגמל במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית;
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת.
 • מעסיק שלא העביר את הכספים במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית, החל מהיום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים ועד למועד התשלום בפועל. שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל.
 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופת בהתאם לנהלי החברה.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקופה בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לא תחשב לפיגור.

אתר למעסיקים