נהלים בתחום ההשקעות

לאור שיקול דעתה של ועדת ההשקעות הוחלט בשלב זה לא לאפשר העברת כספים שלא במזומן

אמות מידה לממשל תאגידי