הודעות לעמיתים

רשימת נושאים:

אוגוסט 2017

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בהתאם לחוזר 2014-2-3 הפרסם משרד האוצר, בעניין הליך הזכאות למשיכת כספי העמית שלא מינה מוטבים , החוזר מנחה את החברה ואת היורשים כיצד לפעול על מנת לבצע את משיכת הכספים מבלי שאנו החברה נדרוש מהיורשים להציג צו ירושה או צו קיום צוואה.

ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים :

 1. המבקשים למשוך את הכספים הן בן זוגו , הורהו , או ילדו של העמית
 2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
 3. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש”ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון .(הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר)

באם מתקיימים כל התנאים לעיל ניתן להוריד את הטפסים כאן-

בברכה ,

קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע”מ

ינואר 2016

משיכת כספים בסכומים קטנים

בחודש ינואר 2016 פרסם משרד האוצר הנחיות למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרות נמוכות בסכום חד פעמי, ע”פ הקבוע

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל סכומים נמוכים) התשע”ו- 2016 , אשר

מתקיימים בהם התנאים כדלקמן:

 1. לא בוצעו הפקדות לחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ;
 2. לא בוצעו העברות פנימה או החוצה לחשבון או מחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ;
 3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה, ביום הקובע (כפי שיבואר להלן), לא עולה על הסכום הקבוע בסעיף 23 לחוק קופות הגמל (נכון לשנת 2016 מדובר בסך של 8,000 ש”ח. לאחר מכן מבוצע עדכון מדי שנה החל מיום 1.1.2017 ביחס למדד הידוע ביום 1.1.2016 ;
 4. לעניין כספים ממרכיב הפיצויים- התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים (דהיינו נתקבל אישור מעסיק ומבוצעת התחשבנות מס).

היום הקובע נגזר ממועד בקשת המשיכה כדלקמן:

 1. ביחס לבקשת משיכה שתוגש מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.3.2017  – היום הקובע הינו 31.12.2015 ;
 2. ביחס לבקשת משיכה שתוגש מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.12.2017  – היום הקובע הינו 31.12.2016 ;
 3. ביחס לבקשת משיכה שתוגש מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2018 – היום הקובע הינו  31.12.2016 ;
 4. לאחר מכן ביחס לבקשת משיכה שתוגש מיום 1.4 ועד ליום 31.12  – היום הקובע הוא 31.12 בשנה הקודמת, ואילו ביחס לבקשת משיכה שתוגש מיום 1.1 ועד ליום 31.3  – היום הקובע הוא 31.12 בשנה הקודמת לשנה הקודמת.

אופן הגשת בקשת המשיכה:

 1. יש למלא את טופס בקשת משיכה הוראת השעה (להורדה לחץ כאן)
 2. לטופס הבקשה יש לצרף צילום ת.ז בתוספת המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי.
 3. את הטופס יש להעביר למשרדי החברה באחת מהדרכים המפורטים בו או לחלופין באמצעות סניפי בנק הפועלים

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה באתר החברה http://www.kav-habriut.co.il